Vedtægter

Formål

 

§1

Foreningens formål er:

At forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlæg.

 

Medlemmerne

§2 
Som A-medlemmer i foreningen optages enhver, der som ejer af en ejendom i Ullerslev er tilsluttet fællesantenneanlægget.
B-medlemmer i foreningen er lejere, der bebor ejendomme tilsluttet fællesantenneanlægget, hvor lejerne betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Medlemskabet gælder for et kalenderår ad gangen, indtil skriftlig udmeldelse er tilgået foreningen senest den 1. december.
Et medlem kan udelukkes af foreningen, når bestyrelsen foreslår sådan for generalforsamlingen, og dette vedtages af denne med 2/3 af de afgivne stemmer.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem af foreningen, hvis medlemmet ikke senest en måned efter påkrav betaler sit kontingent. Endvidere kan bestyrelsen uden varsel afbryde tilslutningen til fællesantenneanlægget, hvis blot en af kontraktbetingelserne misligholdes.

§3

Bestyrelsen fastsætter hvert år kontingent for A og B medlemmer.
Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at opkræve nødvendige afgifter og gebyrer, herudover hos
A - og B - medlemmer vedrørende drift af antenneanlægget. Opkrævning sker årsvis eller kvartalsvis forud.

§4

Når bestyrelsen spørger medlemmerne til råds ved en afstemning igennem den lokale presse, er resultatet vejledende for bestyrelsen og kan ikke forandres af generalforsamlingen (f. eks. valg af kanaler).

 

Bestyrelsen

§5

a. Foreningens bestyrelse, der består af 5 medlemmer, repræsenterer foreningen. Bestyrelsen råder over og er ansvarlig for foreningens midler i overensstemmelse med lovene og de af generalforsamlingen vedtagne beslutninger og drager omsorg for, at foreningens pengemidler forvaltes på bedste vis.

b. Bestyrelsen bemyndiges til efter bedste skøn at træffe afgørelser med hensyn til udvidelse, nyetablering og vedligeholdelse af foreningens fællesantenneanlæg, og med hensyn til hvilke anlæg/ejendomme foreningen kan komme til at eje eller bestyre, idet nyetablering skal fortolkes derhen at omfatte køb/etablering af andet anlæg/ejendom i overensstemmelse med 1a.

c. Bestyrelsen bemyndiges til at optage lån, der måtte være nødvendiggjorte for gennemførelsen af de i 5b nævnte arbejder, og den skal sørge for, at renter og afdrag på sådanne lån betales rettidig.

d. Foreningen hæfter med sine midler for de af foreningen optagne lån. Foreningen er gennem sin bestyrelse berettiget til at gøre krav og regreskrav overfor den/de grundejere/personer/institutioner o.a., der påfører foreningen tab.  

§6

Bestyrelsen vælger af sin midte med simpelt stemmeflertal en formand, næstformand, kasserer og en sekretær. Endvidere fastsætter generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen et efter arbejdets omfang passende honorar til formand og kasserer. Samtlige bestyrelsesmedlemmer er kontingent- og afgiftsfri.

§7 

Møder afholdes af bestyrelsen, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når 3 af bestyrelsens medlemmer forlanger det.
 
§8

Bestyrelsen behandler alle sager, som af medlemmerne indsendes til generalforsamlingens eller bestyrelsens afgørelse.

§9

Bestyrelsen er berettiget til, så ofte den finder det ønskeligt, at tilkalde medlemmer uden for bestyrelsen til sine møder.

§10

Skulle nogen autoritet ønske foreningens mening om en eller anden sag, afgør bestyrelsen, hvor vidt de selv kan give svar, eller om sagen skal forelægges en generalforsamling.

§11

Formanden - og i hans fravær næstformanden - har forsæde i bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme, han påtegner alle indtægts- og udgiftsbilag.
For at et bestyrelsesmøde skal have gyldighed, må i det mindste 3 af bestyrelsens medlemmer være til stede.

§12

Den daglige drift af foreningen og dennes diverse anlæg/ejendomme ledes af formanden, der er berettiget til at underskrive, dog i sager, der forpligter foreningen økonomisk, i fællesskab med kassereren.
Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp, såsom juridisk, teknisk o. lign. bistand, hvorimod lønnet hjælp til daglig drift skal vedtages af generalforsamlingen.

§13

Årsregnskabet skal inden hvert års 20. februar afleveres til revisorerne. Disse gennemgår regnskabet med bilag og tilstiller inden 8 dage efter regnskabets modtagelse formanden deres antegnelser. Regnskabet henlægges hos formanden 8 dage før generalforsamlingen til eftersyn for medlemmerne.

Generalforsamlingen

§14
Den øverste myndighed i foreningens anliggender har generalforsamlingen, dog ikke i sager der bliver afgjort som beskrevet i § 4. Kun generalforsamlingen kan give, ophæve og forandre love.


§15

Den ordinære generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af marts. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 25 % af medlemmerne overfor bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring derom. Begæringen skal indeholde oplysning om, hvilke sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Enhver generalforsamling skal indvarsles ved bekendtgørelse mindst 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag, som ønskes forelagt den ordinære generalforsamling, må skriftligt motiveret være tilstillet bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggjort senest 8 dage før generalforsamlingen.

§16
På den ordinære generalforsamling behandles følgende sager:

1. Beretning om foreningens tilstand og virksomhed i det sidst forløbne regnskabsår fra 1. januar til 31. december

2. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse.

3. Eventuelle forslag.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

5. Evt.

§17 

På den årlige ordinære generalforsamling afgår der i lige år 3, og i ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer, og lige så mange skal vælges i deres sted. De afgående kan genvælges. Revisorerne vælges hvert år. De afgående kan genvælges.

§18 

På generalforsamlingen må ethvert medlem personligt afgive sin stemme. Ingen husstand har mere end 1 stemme, selv om vedkommende ejer flere ejendomme. A  og B  medlemmer har hver en stemme og er berettiget til uanset medlemskategori at afgive stemme om alle foreningens anliggender. Møde ved fuldmagt er ikke tilladt.

§19

Samtlige sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten på generalforsamlingen afgør, hvorledes afstemningen skal foretages. Såfremt et medlem tilkendegiver ønske herom, skal afstemning ske skriftligt. Ændring af foreningens love kan besluttes uanset antal fremmødte medlemmer. Til forandring af lovene kræves, at beslutning derom tages med 3/4 af de afgivne stemmer.

§20

Foreningen kan ikke opløses, når 10 medlemmer ønsker, at den skal vedblive at bestå.

 Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 19. marts 2018.

 Bestyrelse pr. 19. marts 2018

Formand                     Næstformand

      Kasserer                    Sekretær               


Hent vedtægter  

Cookies

Formand

Allan Gjøde
Valmuevænget 7
5540 Ullerslev
Telefon: 65 35 18 99
ag@ullerslevantenneforening.dk